Jakość energii

Energia elektryczna (prąd elektryczny) jest produktem, elementem obrotu. Można ją kupować i sprzedawać tak jak każdy inny towar.  Oczywiście, aby spełniała odpowiednio swoje przeznaczenie musi posiadać ściśle określone parametry.

Energia elektryczna (prąd elektryczny) jest produktem, elementem obrotu. Można ją kupować i sprzedawać tak jak każdy inny towar.  Oczywiście, aby spełniała odpowiednio swoje przeznaczenie musi posiadać ściśle określone parametry.

Klient oczekuje, aby ten produkt posiadał odpowiednie parametry.  W Polsce zostały one określone m. in. w takich dokumentach jak:

  • Ustawa z dnia 13kwietnia 2007r.o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2018, poz. 387),

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623),

  • Polska Norma PN EN 50160: 2010 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,

  • Polska Norma PN EN 50160: 2010/A1:2015 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych – zmiany.

 

Wyróżnia się między innymi takie parametry jak: częstotliwość sieciowa, napięcie zasilające i związane z nim zmiany i przerwy, asymetria napięć, migotanie światła (flickery), harmoniczne napięcia i prądu, interharmoniczne.

 

Niewłaściwe parametry mogą być otrzymywane z sieci zasilającej, ale również mogą być generowane przez samych użytkowników. Złe parametry energii elektrycznej w skrajnych przypadkach, mogą zagrażać urządzeniom, a nawet zdrowiu i życiu użytkowników.

Poniżej kilka definicji zjawisk dot. jakości energii elektrycznej:

Zapad napięcia (voltage dip, voltage sag)

– nagłe zmniejszenie napięcia w sieci zasilającej do wartości w przedziale od 90% do 1 % wartości deklarowanej, po którym w krótkim czasie następuje jego powrót do wartości deklarowanej. Przyjmuje się, że czas zapadu mieści się w przedziale od 10 ms do 1 minuty.

Asymetria napięcia

–  stan w sieciach trójfazowych, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty fazowe między kolejnymi fazami nie są równe.

 

Migotanie światła

– wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowane przez bodziec świetlny, którego luminacja lub rozkład spektralny zmienia się w czasie.

Harmoniczna napięcia

– napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej całkowitej krotności podstawowej częstotliwości napięcia zasilającego

Interharmoniczna napięcia

– napięcie sinusoidalne o częstotliwości zawartej pomiędzy harmonicznymi tj. częstotliwości nie będącej całkowitą krotnością częstotliwości składowej podstawowej.